Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji ,Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnegow Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Opolskiego na lata 2014-2020

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

1 czerwca 2016 r. - 31 maja 2018 r.

Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 4 gmin(Krapkowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa)oraz 2 szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae (Opole, Tarnów Opolski)mieszczących się w granicach Aglomeracji Opolskiej,prowadzących kształcenie ogólne. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych przez uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli po zakończeniu udziału w projekcie.

Cele szczegółowe projektu:

1. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych poza lekcjami lub/i poza szkołą ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz przedmiotów przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu.

2. Uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez wyjazdy uczniów w miejsca edukacji bezpośredniej.

3. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez doskonalenie metod pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

4. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w których zostanie wykorzystany sprzęt/narzędzia TIK oraz rozwój kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli.

5. Wykorzystanie przez szkoły doposażonych pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

6. Wyposażenie szkół w sprzęt i narzędzia TIK na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych.

7. Poszerzenie oferty wybranych szkół o zagadnienia dot. wyboru ścieżki zawodowej, poprawa motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjnych oraz postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

8. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół o dodatkowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie indywidualizacji.

Działania dla uczniów:

1. Warsztaty kreatywnego uczenia się

2. Zajęcia z j. angielskiego

3. Zajęcia z j. niemieckiego

4. Warsztaty matematyczno-logiczne

5. Warsztaty przyrodniczo-eksperymentalne

6. Warsztaty fizyczno-doświadczalne

7. Warsztaty biologiczno-chemiczne

8. Warsztaty programowania

9. Warsztaty z robotyki

10. Warsztaty grafiki komputerowej

11. Zajęcia pt. „Pracownia Rozwoju Osobistego”

12. Zajęcia logopedyczne

13. Warsztaty grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego

14. Warsztaty pt. „Moja wymarzona firma”


Działania dla kadry pedagogicznej:

1. Nauczyciele będą mieli wybór studiów podyplomowychz założonej na to puli środków

2. Warsztaty stacjonarne z wybranych tematów

3. Wyjazdowe warsztaty dla nauczycieli

 

Od lat jesteśmy w programie edukacyjnym GWO - LEPSZA SZKOŁA!

Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 113 tysięcy nauczycieli i 9 milionów uczniów.

LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 

Nasza szkoła realizuje projekt LEPSZEJ SZKOŁY z języka polskiego, historii i matematyki , a w projekcie uczestniczą uczniowie klas I, II i III gimnazjum.

Natomiast uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej realizują projekt LEPSZEJ SZKOŁY z języka polskiego i matematyki.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym, na początku, po pierwszym i po drugim semestrze, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.

Więcej informacji na temat projektu LEPSZA SZKOŁA znaleźć można na stronie internetowej  Gdańskiego Wydawnictwa Oswiatowego: http://ls.gwo.pl/users/login .

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2013r.(rekrutacja) i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie)  oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.
Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.
W ramach projektu nasza szkoła otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami.

Uczestnicy projektu od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. w podziale na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) biorą udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Z kolei do udziału w warsztatach, które rozpoczęły się w pierwszym kwartale 2014 roku, uczestnicy zostali połączeni w zespoły przedstawicieli każdej z grup (uczniowie, rodzice, nauczyciele).

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli mają na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.

Uczniowie biorą udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami.

Dla rodziców odbywają się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją.

Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne i przedszkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły i przedszkola. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego lub przedszkolnego programu współpracy. Warsztaty realizowane będą w 2014 roku.

loga

14 listopada w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  w Opolu odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna programu „Uczenie się przez całe życie”. W konferencji uczestniczyła Opolska Kurator Oświaty - Halina Bilik, Barbara Milewska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Program eTwinning,  Halina Pilarz - koordynator wojewódzki programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

Na konferencję zostali zaproszeni dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele i młodzież szkół województwa opolskiego, którzy są zainteresowani współpracą międzynarodową poprzez uczestnictwo w programach eTwinning i Comenius.

Podczas konferencji swoje osiągnięcia prezentowały wybrane szkoły z terenu województwa opolskiego, a wykonana przez nich praca w zakresie współpracy międzynarodowej  wskazywana była jako przykłady dobrej praktyki programu „Uczenie się przez całe życie”. Wśród zaproszonych do prezentacji szkół znalazł się również Zespół Szkół w Dąbrowie, gdzie w mijającym roku szkolnym był realizowany projekt pt. „The Rainbow Village” w ramach programu eTwinning.

Należy przy tym wspomnieć, iż zaproszenie to nie było przypadkowe, gdyż międzynarodowy projekt realizowany w naszej szkole został nagrodzony Krajową i Europejską Odznaką Jakości. Odznaki te wskazują, że podejmowane działania w ramach współpracy międzynarodowej osiągnęły wysoki krajowy i europejski standard i są one przyznawana wybitnym projektom eTwinning. Standard ten potwierdza również I miejsce naszego francuskiego partnera w konkursie krajowym.

Stanisława Czerezdrecka

 

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji dwóch międzynarodowych projektów: The Rainbow Village oraz  Schools Get Together with History.


W pierwszym z nich bierze udział  300 uczniów  oraz 15 nauczycieli z 9 państw ( Francja, Włochy, Grecja, Turcja, Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja, Rumunia).


Drugi projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami z Turcji  i z Włoch. Bierze w nim udział 5 nauczycieli i 42 uczniów.


W obu projektach  językiem wykorzystywanym w komunikacji będzie język angielski.

Poprzez specjalnie stworzoną dla potrzeb realizacji projektów platformę etwinningową uczniowie zapoznają kolegów z partnerskich szkół, będą dyskutować na tematy codzienne i porównywać zwyczaje panujące w krajach swoich partnerów. Uczestnicy projektów będą mogli komunikować się poprzez e-maile, czat, videokonferencje w celu lepszego poznania się, a także w celu wykonywania wspólnych zadań realizowanych w ramach projektów.

Efekty naszej pracy można znaleźć na stronie: http://therainbowvillageproject.blogspot.com/ .

Dziennik Lekcyjny

Godziny lekcyjne

 

1. 8:05 - 8:50

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5.11:40 - 12:25

6. 12:40 - 13:25

7. 13:40 - 14:25

8. 14:30 - 15.15

Zegar

Ulti Clocks content

Foto

DSCN4091.JPG

Informacje dnia


Dzisiaj jest: Piątek
18 Czerwca 2021
Imieniny obchodzą
Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia,
Marek, Marina, Paula

Do końca roku zostało 197 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Kalkulator

profesjonalny

Sonda

Twój ulubiony przedmiot?
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 


Copyright © 2010 IK. All Rights Reserved.